கண்மணி... என் கண்ணின் மணி -35-3

Updated: May 25, 2021

அத்தியாயம்: 35-3


/*


அன்பே அன்பே அன்பே

உன் துக்கத்தை விட்டு விண்ணை தொட்டு

உன் பேரை நிலவில் வெட்டு


நான் சொல்லும் சொல்லை கேளாய்

நாளைக்கு நீயே வெல்வாய்


கலங்காதே மயங்காதே

உன் கனவுக்கு துணை இருப்பேன் இந்த பூமி உடைந்தாலும்

உன்னை உள்ளங்கையில் ஏந்தி பறப்பேன்