கண்மணி என் கண்ணின் மணி -68-3

அத்தியாயம்-68-3

/*

ஹே..ஒரு பூஞ்சோலை ஆளானதே

ஹே.ஒரு பொன்மாலை தோள் சேருதே


சிங்கார வெண்ணிலா மண் மீதிலே

சங்கீதம் பாடுதே உன் கண்ணிலே


செந்தாடும் பொன் மயில் உன் தோளிலே

நின்றாட ஏங்குதே இந்நாளிலே


காதல் தேனாறு பாய்ந்தோடும் நேரம்

ஆசைத் தேரேறி ஊர்கோலம் போ