கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-44-2

அத்தியாயம் 44-2


/*

கண்மணி என் கண்மணி

கண்ணிலே காதல் தீயடி


கண்மணி என் கண்மணி

கண்ணிலே காதல் தீயடி


உன் தீண்டலால் நிலை ஆகினேன்...

உன் பார்வையால் கைதானினேன்


நாடி நரம்பில் நீதானே

தேடி களைத்ததேன் ஜீவனே