கண்மணி... என் கண்ணின் மணி -38-2

அத்தியாயம் 38-2


/*டிங் டாங் கோயில் மணி கோயில் மணி நான் கேட்டேன். உன் பேர் என் பெயரில் சேர்ந்தது போல் ஒலி கேட்டேன். நீ கேட்டது ஆசையின் எதிரொலி

ஆ.. ஆ.. நீ தந்தது

காதலின் உயிர்வலி!*/


மகிளா… பிரேம்…. மகிளாவின் தாய் கோதை… நட்ராஜ்…. என ரிஷியின் வீட்டில் சந்தோச கொண்டாட்ட களை வந்திருந்தது… பிரிந்த சொந்தங்கள் மீண்டும் ஒன்று கூடிய தருணம் என்று தோன்றும்படிதான் இருந்தது அங்கு நடந்த ஒவ்வொரு உணர்ச்சி வயமான நிகழ்வுகளும்..


மகிளாவின் தந்தை நீலகண்டன் கூட வந்திருந்தார்… அனைவரும்… ஏன் வீட்டுக்கு வந்த மாப்பிள்ளையே வரும் போது அவர் எப்படி வராமல் போக முடியும்… வந்தும் விட்டார்… மற்றவர்களிடம் எல்லாம் பேசியவர்… ரிஷியோடு மட்டும் பேசவில்லை… பேசப் வில்லை என்பதை விட பேசப் பிடிக்கவில்லை… ஆக பேருக்கு வந்து இலட்சுமியைப் பார்த்து விட்டு உடனே கிளம்பியும் விட்டார்… ரிஷியும் பேருக்கு அவரை வரவேற்றவன் அதன் பின் கண்டுகொள்ளவில்லை… அவர் மேல் பெரிதான வெறுப்பும் இல்லை விருப்பும் இல்லை… அவர் வயதுக்கு மரியாதை கொடுத்தான்… அவ்வளவே…