கண்மணி... என் கண்ணின் மணி -38-1

அத்தியாயம் 38-1


/*

அதிகாலை நேரம்

கனவில் உன்னைப் பார்த்தேன்

அது கலைந்திடாமல்

கையில் என்னை சேர்த்தேன்


விழி நீங்கிடாமல்

நீந்துகின்ற தென்றலே..ஹோய்..

உன்னை சேர்ந்திடாமல்

வாடும் இந்த அன்பிலே..ஹோய்..

லல..லாலலால..லாலலால... */


அதிகாலை சூரிய உதயம்… மெல்ல மெல்ல பிராகாசிக்க ஆரம்பித்த சூரிய கதிர்கள்… ரிஷியை ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிக்க… அந்த இதமான இளம் சூடை அனுபவி