கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-25-1

அத்தியாயம் 25:


/*கானல் நீரால் தீராத தாகம்

கங்கை நீரால் தீர்ந்ததடி

நான் போட்ட பூமாலை மணம் சேர்க்கவில்லை

நீதானே எனக்காக மடல் பூத்த முல்லை


கேளடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி

நீ இதைக் கேட்பதால் நெஞ்சிலோர் நிம்மதி*/


’அத்தியாயம் 26’: இந்த ஒரு வார்த்தையே வெகுநேரமாக வெண் திரையை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது

கண்மணியின் கண்கள் கணினித்திரையில் இருந்தாலும்… விரல்கள் வெகுநேரமாக விசைப்பலகையில் உறவாடிக் கொண்டிருந்தாலும்… அந்த அத்தியாயத்திற்கான காட்சி அமைப்புகள் அவளுக்குள் சுழன்று கொண்டிருந்தாலும்… ஏனோ அழுத்தமான வார்த்தைகள் எண்ணங்களில் இருந்து வெளிவரவில்லை… அதையும் மீறி விரல் வழியாக வந்த வார்த்தைகளுக்கும் மூளை அதற்கான அனுமதி அளிக்காமல் இ