என் உயிரே!! என் உறவே!!! 27

அத்தியாயம் 27:

தன் காரை விட்டு இறங்கவில்லை பாலாதன்னைப் பற்றிஇனி தன் வாழ்க்கையை பற்றி முக்கியமான் முடிவெடுக்கும் நிலையில் இருந்தான்….ஒரு புறம் கீர்த்திமறுபுறம் மது..மதுபாலா……அவளை நினைக்கும் போதே அவன் காதல் மனம் அவளை மறக்க முடியாமல்அவளின் நினைவுகளை அவனுக்கு மேலும் மேலும் நினைவூட்டியது…..

கீர்த்தியின் மனதில் தான் இருக்கிறோம் என்ற நினைவே அவனை நாராய் கிழித்த்து…. எப்படிஎந்த ஒரு நிமிட்த்திலும் அவளிடம் நிதானம் இழந்து பழக வில்லை….. கண்ணாடிப் பொருளை கையாள்வது போலத்தானே அவளுடன் தன் உறவை கையாண்டான்எங்கு தவறு நடந்த்துஅவனால் தீர்மானிக்க முடியவில்லை…. கீர்த்தியும் மிகவும் கவனமாகத்தான் நடந்திருக்கிறாள்…. அவளது காதல் அவனுக்குத் தெரியாமலே என்று நினைக்