சந்திக்க வருவாயோ?-46

அத்தியாயம் 46 :


/* யாரோ இவன், யாரோ இவன்...

என் பூக்களின் வேரோ இவன்...

என் பெண்மையை வென்றான் இவன் ...

அன்பானவன்......

யாரோ இவன், யாரோ இவன்...

என் பூக்களின் வேரோ இவன்...

என் பெண்மையை வென்றான் இவன் ...

அன்பானவன்......*/