சந்திக்க வருவாயோ?-44

அத்தியாயம் 44:

/*

இந்த ரீதியில் அன்பு செய்தால்

என்னவாகுமோ என் பாடு.?

காற்று வந்து உன் குழல் கலைத்தால்

கைது செய்வதென ஏற்பாடு.!


பெண் நெஞ்சை

அன்பால் வென்றாய்.!

ஏ ராணி

அந்த இந்திராலோகத்தில்

நான் கொண்டு தருவேன்

நாளொரு பூ வீதம்.!

உன் அன்பு அது போதும்.!!

தொடு தொடுவெனவே