சந்திக்க வருவாயோ?? 29

அத்தியாயம் 29:

/*பூ வைத்தாய் பூ வைத்தாய்

நீ பூவைக்கோர் பூ வைத்தாய்

மணப்பூ வைத்துப் பூ வைத்த

பூவைக்குள் தீ வைத்தாய் ஒ.. ஒ..

நீ நீ நீ மழையில் ஆட

நான் நான் நான் நனைந்தே வாட

என் நாளத்தில் உன் ரத்தம்

நாடிக்குள் உன் சத்தம் உயிரே ஒ.. ஒ*/

அமைதியாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் ராகவ்… ஹரி மற்றும் சந்தியா விசயங்களை… நிரஞ்சனா வாயிலாக…

நிரஞ்சனாவும் முதலில் தயங்கி பின் அனைத்தையும் சொல்லிவிட